Missie / Visie

Het doel van de vereniging is:

  • het behartigen van de collectieve belangen van deelnemende bedrijven uit het buitengebied en de kleinere bedrijventerreinen van de gemeente
    Vijfheerenlanden.
  • het bevorderen en evenredig verdelen van nieuw te vormen
    bedrijventerreinen en uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen en bedrijfslocaties in de gehele gemeente Vijfheerenlanden.
  • het fungeren als gesprekspartner namens de leden en hun subleden, met de gemeente Vijfheerenlanden en ander bevoegd gezag, afzonderlijk of gezamenlijk met bedrijven en/of bedrijvenverenigingen van Leerdam en Vianen.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin  verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van
bijeenkomsten en andere activiteiten die bevorderlijk kunnen zijn voor het doel
van de vereniging.